•ФСС.по .временной нетрудоспособности. Порядок
Санаторно-курортное лечение
_____
_
_
_
_____________________
Приложение 3
к Порядку получения застрахованными лицами и членами их семей санаторно-курортного лечения, оплачиваемого за счет
средств Ф онда социального страхования по временной утрате трудоспособности
Форма 13-ФСС з ТВП
(назва страхувальника, реєстраційний номер)
Журнал
обліку путівок до санаторно-курортних закладів
з ___________ 20
_ року до___________ 20__року
Дата
отри-
мання
путів-
ки
Номер
нак-
ладної
Назва
робо-
чого
органу
Фон-
ду. від
якого
отри-
мана
путів-
ка
Найме-
нуван-
ня
сана-
торно-
курорт-
ного
закла-
ду
Номер
путів-
ки
Дата
ДП
путів-
ки
(чис-
ло.
мі-
сяць,
рік)
Термін
Дії
путів-
ки
Вар-
тість
путів-
ки
Рішення
комісії
(уповно-
важено-
го) із
соціаль-
ного
страху-
вання
(пзта.
номер
протоко-
лу)
П. 1. Б.
особи.
яка
отри-
мала
гутівку
Місце
робо-
ти та
поса-
да
особи.
яка
отри-
мала
путівку
Номер і
дата
ордера
(кви-
танції)
про
частко-
ву
сплату
вартос-
ті
путівки
Сума
частко-
вої
вартості
путівки
(відсо-
ток
частко-
вої
оплати)
Дата
видачі
путів-
ки
Підпис
особи,
яка
отри-
мала
путівку
Дата
отри-
мання
зворот-
ного
талона
путівки
або
довідки
Повернення
путівки до
районної,
міжрайон-
ної. міської
виконавчої
дирекції
відділення
Фонду (дата
та номер
накладної)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Приложение 4
к Порядку получения застрахованными лицами и членами их семей санаторно-курортного лечения, оплачиваемого за счет
средств Ф онда социального страхования по временной утрате трудоспособности
Штамп підприємства (установи, організації)
ДОВІДКА
ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПУТІВКИ ДО РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ВІДДІЛЕННЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЗАКЛАДУ
ЗА РАХУНОК КОШТІВ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
Надана ________________________________ , _______________________________ року народження,
(прізвище, ім’я, по батькові)
(рік народження)
в тому, що він (вона) працює на посаді _____________________________________________________________
в __________________________
__________________________________________________________________.
(назва підприємства, установи, організації)
що є платником страхових внесків до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — Фонд).
Підприємство (установа, організація, фізична особа) зареєстровано(а) в _______________________________
і
(назва районної, міжрайонної, міської виконавчої дирекції)
__________________________________________________________________ __________________обласного (міського) відділення Фонду.
Реєстраційний № ______________________________________Код за ЄДРПОУ __________________________________________________
Система оподаткування ___ _________________________________________________________________________________________________
(загальна, спрощена, на добровільних засадах)
Телефон ______________________________________Протягом ______________________________ календарного року путівок на
(указати рік)
санаторно-курортне лікування, в т.ч. до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу, за ра-
хунок коштів Фонду
(не отримувавша), отримував(ла), указати прописом)
Дата заповнення довідки «___ » _______________ 200_ року
Керівник ___________________
_____________________________________
(підпис)
(прізвище, ім’я, по батькозі)
М. П.
Головний бухгалтер __________________
_____________________________________
(підпис)
(прізвище, ім’я, по батькові)
Голова комісії (уповноважений) із соціального страхування __________________
____________________________________
(підпис)
(прізвище, ім’я, по батькові)
Заповнюється за місцем реєстрації страхувальника
______________ _______________________________________________________________________________ зареєстровано(а) в районній,
(назва підприємства, установи, організації, П. І. Б. фізичної особи)
міжрайонній, міській виконавчій дирекції _________________ обласного (міського) відділення Фонду за № ___________
Директор ______________________________________________________________
(підпис)
(прізвище, ім'я, по батькові)
М. П.
200 року
22
БУХГАЛТЕРИЯ № 25 (856) ■ 22 ИЮНЯ 2009 ГОДА
предыдущая страница 20 Бухгалтерия 2009 25 читать онлайн следующая страница 22 Бухгалтерия 2009 25 читать онлайн Домой Выключить/включить текст