Р Е К Л Л М & '
Д л я ф ізи чн и х осіб
-
під приєм ців, д ля б ю д ж ет н и х підприєм ст в соціально-культ урної сф ери,
р ел ігій н и х т а благод ійних органЬацій, ф ондів т а гром адсько-політ ичних об'єднань
РАХУНОК-ФАКТУРА
Ш
PA I I І І І І І І І І 1
ВІД
'----------2009 р *
Постачальник тов
•Ефективні інформаційні системи»
код ЄДРПОУ 35058819
р/р 26005164916, МФО 380805
ВАТ -РАЙФФАЙЗЕН БАНК -АВАЛЬ», м. Київ
ІПН 350588126552, свідоцтво платника ПДВ N9100049581
Є платником податку на прибуток на загальних підставах
01032, м.Київ, вул.Саксаганського.119, тел.:(044)498-88-88
www.eis.net.ua
О держ увач:___________________________________________________________________________________________
П л а тн и к :______________________________________________________________________________________________
N8
Найменування товарів та послуг
Од. вим.
К-сть
Ціна
без П Д В, грн.
Сума
без П ДВ, грн.
1
Послуги з підключення до системи електронної
звітності
од.
1
325,00
325,00
Разом без П Д В:
325,00
П Д В:
65,00
Всього з П Д В:
390,00
Сум а прописом: Триста дев'яносто грн. 00 коп.
у т .ч . П ДВ: Шістдесят п'ять грн. 00 коп.
Еесктмав і
і пасриАа ііи )
системи
ЄДРПОУ 35058819
*№ рахунку та дата заповнюються платником:
N» РА - (код ЄДРПОУ платника); дата - дата відправлення платежу
28COS ІС ІІН
ВДТ 'РаАмдАш Біик Aîftifc"
МФО 36080S
Для підключення до Оператора електронної звітності необхідно сплатити вартість послуг
згідно з рахунком та заповнити реєстраційну картку на сайті www.ela.net.ua
Д л я ю р и д и чн и х о сіб
РАХУНОК-ФАКТУРА Ni PA
І І І І І І І І І
«ЙД *_■__________ 2009 р*
Постачальник тов -Ефективні інформаційні системи»
код ЄДРПОУ 35058819
р/р 26005164916, МФО 380805
ВАТ -РАЙФФАЙЗЕН БАНК -АВАЛЬ», м. Київ
ІПН 350588126552, свідоцтво платника ПДВ №100049581
Є платником податку на прибуток на загальних підставах
01032, м.Київ, вул.Саксаганського.119, тел.:(044>498-88-88
www.eis.net.ua
О держ увач:___________________________________________________________________________________________
П латник: ______________________________________________________________________________________________
Найменування товарів та послуг
Од. вим.
К-сть
Ціна
б ез П Д В, грн.
Сума
без П ДВ, грн.
1
Послуги з підключення до системи електронної
звітності
ОД.
1
1 150,00
1 150,00
Разом без П Д В:
1 150,00
П ДВ:
230,00
Всього з П Д В:
1 380,00
Сум а прописом: Одна тисяча триста вісімдесят грн. 00 коп.
у т .ч . П ДВ: Двісті тридцять грн. 00 коп.
Еегатаїн і
ів а е ш іїік і
СИСТЕМИ. ЄДРПОУ 35058819
P
\f
HOOSUitll
*№ рахунку та дата заповнюються платником:
ВАТ 'Райм аііГИ Бамк А ФААЬ ~
Ні РА-(код ЄДРПОУ платника); дата-дата відправлення платежу
ц
ф0
350905
предыдущая страница 5 Бухгалтерия 2009 25 читать онлайн следующая страница 7 Бухгалтерия 2009 25 читать онлайн Домой Выключить/включить текст