Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 травня 2000 року № 770
Перелік
наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів
П рекурсоры , наркотики, психотропны е вещ ества
Таблиця І
Список № 1. Особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено
Міжнародна незареєстрована
назва
Хімічна назва
Альфа-метилтіофентаніл
А/-[1-[1-метил-2-(2-тієніл)етил1-
4-піперидил]-пропіонанілід
Альфа-метилфентаніл
Л/-[1 -(а-метилфенетил)-4-піпери-
дил]-пропіонанілід
Ацетил-альфа-метилфентаніл
А/-( 1 -(а-метилфенетил)-4-піпери-
дил]-ацетанілід
Ацеторфін
3-о-ацетилтетрагідро-7а-
(1 “Гідрокси-1 -метилбутил )-
6,14-ендоетаноорипавін
Бета-гідрокси-З-метилфентаніл
Л/-[ 1
-(Ь-пдроксифенетил)-З-ме-
тил-4-піперидил]-пропіонанілід
Бета-гідроксифентаніл
Л/-[ 1 -(Ь-гідроксифенетил)-4-піпе-
ридил]-пропіонанілід
Г ероїн
діацетилморфін
Дезоморфін
дигідродезоксиморфін
Дигідроеторфін
7,8-дигідро-7а-[1 -(Я)-гідрокси-
1-метилбутил1*6,14-ендо-етано-
тетрагідроорипавін
Еторфін
7,8-дигідро-7з-( 1 -(Я)-гідрокси-
1 -метилбутил )-6,14-ендо-етано-
тетрагідроорипавін
Канабіс, смола канабісу.
екстракти і настойки канабісу
Кетобемідон
4-мета-гідроксифеніл-1 -метил-
4-пропіонілпіперидин
Кокаїновий кущ, кока лист
Кустарно виготовлені препарати
з ефедрину, псевдоефедрину,
фенілпропаноламіну (ФПА,
норефедрин) або препаратів, які
їх містять
Міжнародна незареєстрована
назва
Хімічна назва
Макова солома, концентрат з
макової соломи
усі частини, цілі чи подрібнені (за
винятком дозрілого насіння), рослини
виду мак снотворний, зібрані
будь-яким способом, що містять
алкалоїди, а також речовини, які
отримують з цієї макової соломи
3-метилтіофентаніл
^-(З-метил-1 -[2-(2-тієніл)етил]-
4-піперидил]-пропіонанілід
3-метилфентаніл
М-(3-метил-1 -фенетил-4-піпери-
дил)-пропіонанілід
Меткатинон (ефедрон)
2-(метиламіно)-1 -фенілпропан-1 -он
МППП (десметилпродин)
1 -метил-4-феніл-4-піперидинол
пропіонат (ефір)
Опій
Пара-фторфентаніл
4’-фтор-Л/-( 1 -фенетил-4-піпери-
дил)-пропіонанілід
Пепап
1 -фенетил-4-феніл-4-піпериди-
нол ацетат (ефір)
Реміфентаніл
1 -(2-метоксикарбонілетил)-
4-(фенілпропіоніламіно)піпери-
дин-4-карбоксиметиловий ефір
Тіофентаніл
Л/-[1-[2-(2-тієніл)етил]-4-піпери-
дил]-пропіонанілід
Примітка. До цього списку також включаються:
ізомери (якщо вони свідомо не виключені) перелічених
у ньому наркотичних засобів у разі, коли існування таких
ізомерів можливе;
складні та прості ефіри (якщо вони не включені до інших
списків) перелічених у цьому списку наркотичних засобів у
разі, коли існування таких ефірів можливе;
солі всіх перелічених у ньому наркотичних засобів, вклю-
чаючи солі складних та простих ефірів і ізомерів, у разі,
коли існування таких солей можливе.
Список № 2. Особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено
Міжнародна незареєстрована
Хімічна назва
/У-етилтенамфетамін
(МДЕ, А/-ЄТИЛ-МДА)
(±)-Л/-етил-а-метил-3,4-(метилен-
діокси)фенетиламін
Етициклідин (ФЦГ)
Л/-ЄТИЛ-
1 -фенілциклогексиламін
Етриптамін
3-(2-амінобутил)індол
Катинон
(-)-(5)-2-амінопропіофенон
(±)-лізергід (ЛСД, ЛСД-25)
9,10-дидегідро-Л/.А/-діетил-
6-метилерголін-8Ь-лізергінової
кислоти
Кустарно виготовлені препарати
з ефедрину, псевдоефедрину,
фенілпропаноламіну (ФПА.
норефедрин) або препаратів, які
їх містять
Міжнародна незареєстрована
назва
Хімічна назва
Броламфетамін (ДОБ. DOB)
(±)-4-бромо-2,5-диметокси-
а-метилфенетиламін
Л/-гідрокси-МДА (W-гідрокси-
метилен, діоксіамфетамін)
(±)-А/-[а-метил-3,4-(метилендіок-
си)фенетил]-гідроксиламін
ДЕТ (діетилтриптамін)
3-[2-(діетиламіно)етил]-індол
ДМА (2,5-диметоксіамфетамін)
(±)-2,5-диметокси-
а-метилфенетиламін
ДМГП
3-( 1,2-диметилгептил )-7.8.9,10-
тетрагідро-6,6.9-триметил-
бН-дибензо-[Ь.с/)-піран-1 -ол
ДМТ (диметилтриптамін)
3-[2-(диметиламіно)етил)-індол
ДОЕТ (2,5-диметокси-
4-етиламфетамін)
(±)-4-етил-2,5-диметокси-
а-фенетиламін
БУХГАЛТЕРИЯ № 26 (857) ■ 29 ИЮНЯ 2009 ГОДА
19
предыдущая страница 17 Бухгалтерия 2009 26 читать онлайн следующая страница 19 Бухгалтерия 2009 26 читать онлайн Домой Выключить/включить текст