КМУ.„Перечень.
П рекурсоры , наркотики, психотропные вещ ества
Міжнародна незареєстрована
назва
Хімічна назва
МДМА (3,4-метилендіокси-
метамфетамін)
(±)-Л/,а-диметил-3,4-(метилен-
діокси)фенетиламін
Мескалін
3.4,5-триметоксифенетиламін
4-метиламінорекс
(±)-с/$-2-аміно-4-метил-5-феніл-
2-оксазолін
4-MTA
а-метил-4-метилтіофенетиламін
ММДА (5-метокси-
3,4-метилендіоксіамфетамін)
2-метокси-а-метил-4,5-(метилен-
діокси)фенетиламін
Парагексил
3-гексил-7,8,9,10-тетрагідро-
6,6,9-триметил-6И-дибензо-[Ь,с/]-
піран-1-ол
ПМА (параметоксіамфетамін)
р-метокси-з-метилфенетиламін
Псилоцибін
3-
[2-(диметиламіно)етил]-індол-
4-
іл дигідрофосфат
Псилоцин
3-[2-(диметиламіно)етил]-
ІНДОЛ-4-ОЛ
Роліциклідин (PHP, PCPY)
1 -(1 -фенілциклогексил)піролідин
СТП (ДОМ)
2,5-диметокси-а. 4-
диметилфенетиламін
Тенамфетамін (МДА)
ат7ьфа-метил-3,4-(метилендіо-
кси)фенетиламін
Міжнародна незареєстрована
назва
Хімічна назва
Теноциклідин (TCP)
1-[1-(2-тієніл)циклогексил]піперидин
Тетрагідроканнабінол (наступні
ізомери та їх стереохімічні
7,8,9,10-тетрагідро-6,6,9-триметил-
3-пентил-6Я-дибензо[Ь,б]-піран-1 -ол
варіанти)
(9Я, 10аЯ)-8.9,10, 10а-тетрагідро-
6,6,9-триметил-З-пентил-
6Н-дибенао[Ь,сП-піран-1-ол
(6аЯ. 9Я, 10аЯ)-6а,9,10,10а-
тетрагідро-6,6,9-триметил-3-пен-
тил-6Н-дибензо-[Ь,б]-піран-1 -ол
(6аЯ, 10аЯ)-6а,7,10,10а-тет-
рагідро-6,6,9-триметил-3-пентил-
6Н-дибензо-[Ь,с/]-піран-1 -ол
ба.Лв.Э-тетралдро-б.б.Э-триметил-
3-пентил-6Я-дибензо(Ь,с/]-піран-1 -ол
(6аЯ, 10aR)-6a,7,8,9,10.10а-гекса-
гдро-6,6-димєтил-9-метилен-3-пен-
тил-6Н-дибензо (Ь,Ц)-піран-1-ол
ТМА (3,4,5-триметоксіамфетамін)
(±)-3,4,5-триметокси-а-метилфе-
нетиламін
Фенциклідин
1 -(1 -фенілциклогексил)піперидин
Примітка. Д о цього списку також вклю чаю ться солі всіх
перелічених у ньому речовин у разі, коли існування таких
солей можливе.
Список № 3. Рослини, які містять наркотичні засоби та психотропні речовини і обіг яких допускається для
промислових цілей
Міжнародна незареєстрована назва
Пояснення назви
Рослини виду мак снотворний (Papaver somniferum L)
рослини виду папавер сомніферум Я (опійний, у тому числі
олійний та інші, що містять опій)
Рослини роду коноплі (Cannabis)
рослини будь-якого виду роду канабіс
Примітка. Культивування рослин виду м ак снотворний для виробництва насіння допускається лиш е за умови викорис-
тання насіння, зібраного із сортів рослин, у висуш еній соломі яких вміст м орфіну не перевищ ував 0,15 відсотка.
Культивування рослин роду коноплі для промислових цілей, за винятком виробництва та (або) виготовлення наркотич-
них засобів і психотропних речовин, допускається за умови використання насінн я, зібраного із сортів рослин, у висуш еній
соломі яких вміст тетрагідроканнабінолу не перевищ ував 0,15 відсотка.
Таблиця II
Список № 1. Наркотичні засоби, обіг яких обмежено
Міжнародна незареєстрована
назва
Хімічна назаа
Ацетилдигідрокодеїн
6-ацетокси-3-метокси-М-метил-
4,5-епоксиморфінам
Ацетилметадол
З-ацетокси-6-диметиламіно-
4.4-дифеніл гептан
Безитрамід
1
-(3-ціано-3,3-дифенілпропіл)-
4-(2-оксо-3-пропіоніл-1-бензимі-
дазолініл-піперидин
Бензетидин
етиловий ефір 1-(2-бензило*
ксиетил)-4-фенілпіперидин-
4-карбонової кислоти
Бетамелродин
бега-3-етил-1 -метил-4-феніл-
4-пропіоноксипіперидин
Бетаметадол
бега-6-диметиламіно-4-
4-дифеніл-З-гептанол
Бетапродин
бета-1,3-диметил-4-феніл-
4-пропіоноксипіперидин
Бетацетилметадол
бега-3-ацетокси-б-диметиламіно-
4.4-дифенілгептан
Міжнародна незареєстрована
назва
Хімічна назва
Алілпродин
3-
аліл-1 -метил-4-феніл-
4-
пропіоноксипіперидин
Алфентаніл
А/-(1 -[2-(4-етил-4,5-дигідро-
5-оксо-1
Н-тетразол-1 -ил)-етил]-
4-(метоксиметил)-4-піперидиніл)-
/V-фенілпропанамід
Альфамепродин
альфа-
3-етил-1 -метил-4-феніл-
4-пропіоноксипіперидин
Альфаметадол
альфа-б-диметиламіно-4,4-дифе-
ніл-3-гептанол
Альфапродин
альфа-
1,3-диметил-4-феніл-
4-пропіоноксипіперидин
Альфацетилметадол
альфа-3-ацетокси-6-диметиламі-
но-4,4-дифенілгептан
Анілеридин
етиловий ефір 1-пара-
амінофенетил-4-фенілпіперидин-
4-карбоновоі кислоти
20
БУХГАЛТЕРИЯ №26 (857) ■ 29 ИЮНЯ 2009 ГОДА
предыдущая страница 18 Бухгалтерия 2009 26 читать онлайн следующая страница 20 Бухгалтерия 2009 26 читать онлайн Домой Выключить/включить текст