П р е к у р со р ы , наркотики, психотропны е вещ ества ^
Міжнародна незареєстрована
назва
Хімічна назва
Левофенацилморфан
(-)-3-гідрокси-/У-фенацилморфінан
Метадон (фенадон)
6-(диметиламіно)-4,4-дифеніл-
3-гептанон
Метадону проміжний продукт
4-ціано-2-диметиламіно-
4,4-дифенілбутан
Метазоцин
З'-гідрокси-З.б.В-триметил-
6,7-бензоморфан
Метилдезорфін
6-метил-дельта-6-дезоксиморфін
Метилдигідроморфін
6-метилдигідроморфін
Метопон
5-метилдигідроморфінон
Мірофін
міристилбензилморфін
Мораміду проміжний продукт
2-метил-З-морфоліно-1,1 -дифе-
нілпропанкарбонова кислота
Морферидин
етиловий ефір 1-(2-морфоліно-
етил)-4-фенілпіперидин-4-карбо-
НОВО
Ї КИСЛОТИ
Морфін
3,6-дигідрокси-Л/-метил-4,5-
епоксиморфінен-7
Морфін метобромід та інші
азотисті похідні морфіну
морфін метилбромід
Морфін-М-оксид
3,6-дигідрокси-Л/-метил-4,5-
епоксиморфінен-7-Л/-оксид
Нікодикодин
6-нікотиніпдигідрокодеін
Нікокодин
6-нікотинілкодеІн
Нікоморфін
3,6-динікотинілморфін
Норациметадол
(±)-а-3-ацетокси-6-метиламіно-
4,4-дифенілгептан
Норкодеїн
Лі-деметилкодеїн
Норлеворфанол
(-)-З-гідроксиморфінан
Норметадон
6-диметиламіно-4,4-дифеніл-
3-гексанон
Норморфін
деметилморфін
Норпіпанон
4,4-дифеніл-6-(1-піперидил)-
3-гексанон
Оксикодон
14-гідроксидигідрокодеїнон
Оксиморфон
14-гідроксидигідроморфінон
Омнопон
суміш алкалоїдів опіуму
Пентазоцин
(2Я*. 6Я\ 11Я*)-1.2.3,4.5.6-
гексагідро-6,11 -диметил-3-
(3-метил-2-бутеніл)-2,6-метано-
З-бензазоцин-8-ол
Петидин
етиловий ефір 1-метил-4-феніл-
піперидин-4-карбонової кислоти
Петидину проміжний продукт А
4-ціано-1
-метил-4-фенілпіперидин
Петидину проміжний продукт В
етиловий ефір 4-фенілпіперидин-
4-карбонової кислоти
Петидину проміжний продукт С
1 -метил-4-фенілпіперидин-4-кар-
бонова кислота
Пімінодин
етиловий ефір 4-феніл-1-
(З-феніламінопропіл)піперидин-
4-карбонової кислоти
Піритрамід
1 -(3-ціано-3,3-дифенілпропіл)-4-
(1 -піперидил)піперидино-4-кар-
боксіамід
Прогептазин
1,3-диметил-4-феніл-4-пропіоніл-
оксіазациклогептан
Проперидин
ізопропіловий ефір 1
-метил-4-феніл-
піперидин-4-карбонової кислоти
Пропірам
N-(1-метил-2-піперидилетил)-
Л/-2-піридилпропіонамід
Рацеметорфан
(±)-3-метокси-Г7-метилморфінан
Рацеморамід
(±)-4-(2*метил-4-оксо-3.3-дифеніл-
4-( 1 -піролідиніл)бутил]-морфолін
Міжнародна незареєстрована
назва
Хімічна назва
Бупренорфін
21 -циклопропіл-7а-[(5)-1 -гідро-
кси- 1,2,2-триметилпропіл]-6,14-
ендо-ети лен-6,7.8,14-тетрагідро-
орипавін
Гідрокодон
4,5-епокси-3-метокси-17-метил-
морфінан-6-он
Гідроксипетидин
дигідрокодеїнон
Гідроморфінол
14-гідроксидигідроморфін
Гідроморфон
дигідроморфінон
Декстроморамід
(+)-4-[2-метил-4-оксо-3,3-дифеніл*
4-( 1
-піролідиніл)-бутил]морфолін
Декстропропоксифен
альфа-(+)-4-диметиламіно-1,2-
дифеніл-З-метил-2-бутанол-
пропіонат
Дигідрокодеїн
4,5-епокси-6-гідрокси-3-метокси-
Л/-метилморфінан
Дигідроморфін
7,8-дигідроморфін
Дименоксадол (естоцин)
2-диметиламіноетил-1 -етокси-
1,1 -дифенілацетат
Димепгептанол
6-диметиламіно-4,4-дифеніл-
3-гептанол
Диметилтіамбутен
3-димети ламіно-1,1 -ди-
(2’-тієніл)-1-бутен
Дипіпанон
4,4-дифеніл-6-піперидин-
3-гептанон
Дифеноксилат
етиловий ефір 1-(3-ціано-3,
3-дифенілпропіл)-4-фенілліпери-
дин-4-карбонової кислоти—
Дифеноксин
1 -(З-ціано-З.З-дифенілпропіл)-
4-фенілізопекотинова кислота
Діампромід
Л/-[2-(метилфенетиламіно)
пропіл]-пропіонанілід
Діетилтіамбутен
3-діетиламіно-1,1-ди-(2’-тієніл)-
1-бутен
Діоксафетил бутират
етил-4-морфоліно-2,2-дифенілбу-
тират
Дротебанол
3,4-диметокси-17-метилморфі-
нан-6Ь.14-діол
Екгонін, його складні ефіри та
похідні, які можуть бути
перетворені в екгонін і кокаїн
тропін-2-карбонова кислота
Етилметилтіамбутен
3-етилметиламіно-
1,1 -ди-(2’-тієніл)-1 -бутен
Етилморфін
3-етилморфін
Етоксеридин
етиловий ефір 1-[2-(2-гідро-
ксиетокси)етил]-4-фенілпіпери-
дин-4-карбонової кислоти
Етонітазен
1 -діетиламіноетил-2-лара-ето-
ксибензил-5-нітробензимідазол
Ізометадон
6-диметиламіно-5-метил-4,4-ди-
феніл-3-гексанон
Клонітазен
2-лара-хлорбензил-1 -діетиламі-
ноетил-5-нітробензимідазол
Кодеїн
3-метилморфін
Кодоксим
дигідрокодеїнон-6-карбоксимети-
локсим
Кокаїн
метиловий ефір бензоілекгоніну
Левометорфан
(-)-3-метокси-А/-метилморфінан
Левоморамід
(-)-4-[2-метил-4-оксо-
3,3-дифеніл-4-( 1 -піролідиніл)-
бутил]-морфолін
Леворфанол
(-)-З-гідрокси-^-метилморфінан
БУХГАЛТЕРИЯ № 26(857) ■ 29 ИЮНЯ 2009 ГОДА
21
предыдущая страница 19 Бухгалтерия 2009 26 читать онлайн следующая страница 21 Бухгалтерия 2009 26 читать онлайн Домой Выключить/включить текст