.„П е р е ч е н ь .
П р е к у р со р ы , наркотики, психотропны е вещ ества
ш
Міжнародна незареєстрована
назва
Хімічна назва
Міжнародна незареєстрована
назва
Хімічна назва
Рацеморфан
(±)-3-гідрокси-А/-метилморфінан
Фенампромід
Л/-( 1 -метил-2-піперидилетил)про-
піонанілід
Суфентаніл
Л/-[4-(метоксиметил)-1
-
[2-(2-тієніл)-етил)-4-піперидил]-
пропіонанілід
Феноморфан
3-гідрокси-А/-фенетилморфінан
етиловий ефір 1-(3-гідрокси-
3-
фенілпропіл)-4-фенілпіперидин-
4-
карбонової кислоти
Тебаїн
3,6-диметокси-А/-метил-4,5-
епоксиморфінадієн-6,8
Фентаніл
1
-фенетил-4-Л/-пропіоніланіліно-
Тебакон
ацетилдигідрокодеїнон
піперидин
(±)-етил-гранс-2-(диметиламіно)-
Фолькодин
морфолінілетилморфім
Тилідин
1 -феніл-3-циклогексене-
1 -карбоксилат
Фуретидин
етиловий ефір 1-(2-тетрагідро-
фурфурилоксіетил)-4-фенілпіпе-
(±) -
транс-2-[(диме тиламіно)
метил]-1 -(м-метоксифєніл)
циклогексанолу гідрохлорид
ридин-4-карбонової кислоти
Трамадол
Примітка.
До цього списку також включаються:
ізомери (якщо вони свідомо не виключені з перелічених
Тримеперидин (промедол)
1.2,5-триметил-4-феніл-4-пропіо-
ноксипіперидин
у ньому наркотичних засобів) у разі, коли існування таких
ізомерів можливе;
складні та прості ефіри (якщо вони не включені до інших
списків) перелічених у цьому списку наркотичних засобів у
разі, коли існування таких ефірів можливе;
Фенадоксон
6-морфоліно-4,4-дифеніл-
3-гептанон
Феназоцин
2-гідрокси-5,9-диметил-
2-фенетил-б.7-бензоморфан
солі всіх перелічених у ньому наркотичних засооїв, вклю-
чаючи солі складних та простих ефірів, ізомерів, у разі, коли
існування таких солей можливе.
Список № 2. Психотропні речовини, обіг яких обмежено
Міжнародна незареєстрована
назва
Хімічна назва
Міжнародна незареєстрована
назва
Хімічна назва
Амфетамін
(±)-а-метилфенетиламін
Метамфетамін-рацемат
(±)-Л/,а-диметилфенетиламін
Глютетимід
2-етил-2-фенілглютарімід
Метилфенідат
метил-з-феміл-2-піперидинацетат
Дексамфетамін
( + )-а-метилфенетиламін
Секобарбітал
5-аліл-5-( І -метилбутил)барбіту-
рова кислота
Дронабінол
((-)-
транс-дельта-9
-тетрагідрока-
набінол)
(6 аЯ. 10аЯ)-6а,7,8,10а-тетрагідро-
6,6,9-триметил-З-пентил-бН»
дибензо[£>,с/]-піран-1-ол
2С-В
4-бромо-2,5-диметоксифене-
тиламін
7-[2-[(з-мєтилфенетил)аміно]-
етил)-теофілін
Левамфетамін
(-НЯ)-а-метилфенетиламін
Фенетилін
Левометамфетамін
(-)-ЛЛа-диметилфєнетиламін
Фенметразин
З-метил-2-фенілморфолін
Меклоквалон
3-(о-хлорфеніл)-2-метил-
4(ЗН)-хіназолінон
Ціпепрол
альфа-(а-
метоксибензил)-
4-(Ь*метоксифенетил)-
Метаквалон
2-метил-3-(о-толіл)-
4(ЗН)-хімазолінон
1 -піперазинетанол
Примітка.
До цього списку також включаються солі всіх
Метамфетамін
(+)*(5)-А/,а-диметилфенетиламін
перелічених у ньому речовин
солей можливе.
у разі, коли існування таких
Таблиця III
Список № 1. Наркотичні засоби, обіг яких обмежено і стосовно
яких допускаються виключення деяких заходів контролю
1. П р е п а р а ти а и е т и л д и г ід р о к о д е їп у ,
д и г ід р о к о д е їн у ,
е т и л м о р ф ін у ,
к о д е їн у ,
н ік о д и к о д и н у ,
н ік о к о д и н у ,
н о р к о д е їн у ,
ф о л ь к о д и н у
за у м о в и , щ о в о н и п о є д н а н і з о д н и м а б о к іл ь к о м а
ін г р е д іє н т а м и і м іс т я т ь н е б іл ь ш я к 100 м г н а р к о т и ч н о -
го за с о б у н а о д и н и ц ю д о з и з к о н ц е н т р а ц іє ю н е б іл ь ш
я к 2 ,5 в ід с о тк а у н е р о з д іл е н и х п р е п а р а т а х .
2 . П р е п а р а ти п р о п ір а м у ,
щ о м іс т я т ь н е б іл ь ш я к 100 м г п р о п ір а м у н а о д и н и -
ц ю д о з и , п о є д н а н і щ о н а й м е н ш е з т а к о ю ж к іл ь к іс т ю м е -
т и л ц е л ю л о з и .
3 . П р е п а р а т и д е к с т р о п р о п о к с и ф с н у
д л я о р а л ь н о го з а с т о с у в а н н я , щ о м іс т я т ь н е б іл ь ш я к
135 м г д с к с т р о п р о п о к с и ф е н у н а о д и н и ц ю д о з и аб о з й о го
к о н ц е н т р а ц іє ю н е б іл ь ш я к 2 ,5 в ід с о т к а у н е р о з д іл е н и х
п р е п а р а т а х , за у м о в и , щ о т а к і п р е п а р а ти не м іс т я т ь б у д ь -
я к и х р е ч о в и н , я к і п е р е б у в а ю ть п ід к о н тр о л е м в ід п о в ід -
н о д о К о н в е н ц ії п р о п с и х о т р о п н і р е ч о в и н и 1971 р о к у .
4 . П р е п а р а ти к о к а їн у ,
щ о м іс т я т ь н е б іл ь ш я к 0,1 в ід с о т к а к о к а їн у в п е р е -
р а х у н к у н а к о к а їн - о с н о в у , т а
п р е п а р а ти о п ію аб о м о р ф ін у ,
ш о м іс т я т ь н е б іл ь ш я к 0 ,2 в ід с о т к а м о р ф ін у в п ер е-
22
БУХГАЛТЕРИЯ
№26 (857) ■ 29 ИЮНЯ 2009 ГОДА
предыдущая страница 20 Бухгалтерия 2009 26 читать онлайн следующая страница 22 Бухгалтерия 2009 26 читать онлайн Домой Выключить/включить текст