р а х у н к у н а б е з в о д н у м о р ф ін - о с н о в у і п о є д н а н і з о д н и м
аб о к іл ь к о м а ін г р е д іє н т а м и т а к и м ч и н о м , ш о н а р к о т и ч -
н и й з а с іб н е м о ж е б у т и в и л у ч е н и й з д а н о г о п р е п а р а т у
л е г к о д о с т у п н и м и с п о с о б а м и аб о в к іл ь к о с т і, я к а м о ж е
с т а н о в и т и н е б е з п е к у д л я зд о р о в ’я л ю д и н и .
5 . П р е п а р а ти д и ф е н о к с и н у ,
щ о м іс т я т ь н е б іл ь ш я к 0 ,5 м г д и ф е н о к с и н у н а о д и -
н и ц ю д о зи і н е м е н ш я к 5 в ід с о т к ів а т р о п ін у с у л ь ф а т у
н а о д и н и ц ю д о з и д и ф е н о к с и н у .
6 . П р е п а р а ти д и ф е н о к с и л а т у ,
ш о м іс т я т ь н е б іл ь ш я к 2 ,5 м г д и ф е н о к с и л а т у н а о д и -
н и ц ю д о з и в п е р е р а х у н к у н а о с н о в у і а т р о п ін у с у л ь ф а т ,
в м іс т я к о г о е к в ів а л е н т н и й н е м е н ш я к і в ід с о т к у н а о д и -
н и ц ю д о зи д и ф е н о к с и л а т у .
7 . П о р о ш о к к о р е н я іп е к а к у а н и т а о п ію ,
ш о м іс т и т ь 10 в ід с о т к ів о п ію в п о р о ш к у , 10 в ід с о т к ів
к о р е н я іп е к а к у а н и в п о р о ш к у , д о б р е з м іш а н и х з 80 в ід -
с о т к а м и б у д ь - я к о г о ін ш о г о ін г р е д іє н т а в п о р о ш к у , ш о
н е м іс т и т ь б у д ь - я к и х н а р к о т и ч н и х з а с о б ів .
8. П р е п а р а ти , в и го то в л е н і за б у д ь -я к о ю ф о р м у л о ю , н а -
веденою у ц ьо м у с п и с к у , а та к о ж с у м іш т а к и х п р еп ар атів з
б у д ь -я к о ю р еч о ви н о ю , щ о не м іс т и т ь н а р к о ти ч н и х за со б ів.
П р е к у р с о р ы , наркотики, пси хотропны е вещ ества
Примітка. Наркотичні (психотропні) лікарські засоби з
незначним вмістом наркотичних засобів або психотропних
речовин і прекурсорів, включених до відповідних таблиць
переліку, з яких ці засоби чи речовини не можуть бути ви-
лучені легкодоступним способом у кількості, то дає змогу
зловживати ними, можуть виключатися із сфери дії деяких
заходів контролю за їх обігом.
Список № 2. Психотропні речовини, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких
заходів контролю
Міжнародна незареєстроаана
назва
Хімічна назва
Камазепам
7-хлор-1,3-дигідро-3-гідрокси-1 -
метил-5-феніл-2Н-1,4-бензодіазе-
пін-2-он диметилкарбамат (ефір)
Катин ((+)-норпсевдоефедрин)
(+)-(Я)-а-{(Я)-1-аміноетил]бензи-
ловий спирт
«етазолам
11 -хлор-8,12Ь-дигідро-2,8-диме-
тил-12Ь-феніл-4Н-[ 1,3)-оксазино-
[З^-сП-М -бензодіазепін^^бЯ}-
Діон
Клобазам
7-хлор-1 -метил-5-феніл-1Я-1,5-
бензодіазепін-2.4(ЗН.5Н)-діон
Клоксазолам
Ю-хлор-11Ь-(о*хлорфеніл)-2,3(7,
11Ь-тетрагідрооксазоло-[3,2-с/1-
1,4-бензодіазепін-6(5Н)-он
Клоназепам
5-(о-хлорфеніл)-1,3-дигідро-7-ні-
тро-2Я-1,4-бензодіазепін-2-он
Клоразепат
7-хлор-2,3-дигідро-2-оксо-5-
феніл-1
Н-
1,4-бензодіазепін-
З-карбонова кислота
Клотіазепам
5-(о-хлорфеніл)-7-етил-1,3-дигід-
ро-1 -метил-2Н-тієно[2,3-е]-
1,4-діазепін-2-он
Лефетамін
(-)-А/,Л/-диметил-1,2-дифенілети-
ламін
Лопразолам
6-(о-хлорфеніл)-2,4-дигідро-
2[(4-метил-1 -піперазиніл)метилен]-
8-нітро-1 Н-імідазо-[1,2-а)-
1,4-бензодіазепін-1 -он
Лоразепам
7-хлор-5-(о-хлорфеніл)-1,3-дигід-
ро-3-гідрокси-2Н-1,4-бензодіазе-
пін-2-он
Лорметазепам
7-хлор-5-(о-хлорфеніл)-1,3-дигід-
РО-З-ГІДРОКСИ-1 -МЄТИЛ-2Н-
1,4-бензодіазепін-2-он
Мазиндол
5-(л-хлорфеніл)-2,5-дигідро-ЗЯ-
імідазо-[2,1 -а]-ізоіндол-5-ол
Медазепам
7-хлор-2,3-дигідро-1 -метил-
5-феніл-1Н-1,4-бензодіазепін
Мезокарб
3-(2-толіл)-Л/-(фенілкарбамоїл)
сиднонімін
Мепробамат
2-мєтил-2-пропіл-1,3-пропандіол
дихарбамат
Метилфєнобарбітал
5-етил-1 -метил-5-фенілбар-
бітурова кислота
Метиприлон
3.3-діетил-5-метил-2,4-піпери-
диндіон
Мефенорекс
Я-(3-хлорпропіл)-а-метилфенети-
ламін
Міжнародна незареєстрована
назва
Хімічна назва
Алобарбітал
5,5-діалілбарбітурова кислота
Альпразолам
8-хлор-1 -метил-б-феніл-4Н-з-
тріазоло[4,3-а]-1,4-бензодіазепін
Амінорекс
2-аміно-5-феніл-2-оксазолін
Амобарбітал
5-етил-5-(3-метилбутил)
барбітурова кислота
Амфепрамон
1
-феніл-2-діетиламіно-1 -пропанон
Барбітал
5,5-діетилбарбітурова кислота
Бензфетамін
(+)-А/-бензил-А/,
а-диметилфенетиламін
Бромазепам
7-бром-1,3-дигідро-5-(2-піридил)-
2Н-1,4-бензодіазепін-2-он
Бротізолам
2-бром-4-(о-хлорофеніл)-9-метил-
6Н-тієно[3,2-А]-5-триазоло[4,3-а]-
1,4-діазепін
Буталбітал
5-аліл-5-ізобутилбарбітурова
кислота
Бутобарбітал
5-бутил-5-етилбарбітурова
кислота
Вінілбітал
5-( 1 -метилбутил)-
5-вінілбарбітурова кислота
Галазепам
7-хлор-1,3-дигідро-5-феніл-1
-
(2,2,2-трифторетил)-2Я-1,4-
бензодіазепін-2-он
Галоксазолам
10-бром-116-(о-фторфеніл)-2,3,
7,11 Ь-тетрапдрооксазоло(3,2-гі]-
1,4-бензодіазепін-6(5Н)-он
Делоразепам
7-хлор-5-(о-хлорфеніл)-1,3-дигід-
ро-2
Н-
1,4-бензодіазепін-2-он
Діазепам
7-хлор-1,3-дигідро-1 -метил-5-
феніл-2Н-1,4-бензодіазепін-2-он
Естазолам
8-хлор-6-феніл-4Н-5-триазоло
[4,3-а) -1,4-бензодіазепін
Етил лофлазепат
етил-7-хлор-5-(о-фторфеніл)-
2,3-дигідро-2-оксо-Ш-1,4-бензо-
діазепін-3-карбоксилат
Етиламфетамін
А/-етил-а-метилфенілетиламін
Етинамат
1-етинилциклогексанол карбамат
Етхлораінол
1 -хлор-3-етил-1 -пентен-4-ін-З-ол
GHB
у-оксимасляна кислота
Золпідем (INN)
АУ,А/,6-триметил-2-р-толилімідазо
[1,2-а1 пирідин-3-ацетамід
БУХГАЛТЕРИЯ № 26 (857) ■ 29 ИЮНЯ 2009 ГОДА
23
я н э ю с !э у *AVY>I
предыдущая страница 21 Бухгалтерия 2009 26 читать онлайн следующая страница 23 Бухгалтерия 2009 26 читать онлайн Домой Выключить/включить текст