П р е к у р со р ы , наркотики, психотропны е вещ ества
Міжнародна незареєстрована
назва
Хімічна назва
Мідазолам
8-хлор-6-(о-фторфеніл)-1-метил-4Н-
ім'ідазо-(1,5-а]-1,4-бензодіазепін
Мефентермін (метилфентермін)
М-метил-а.сі-диметилфенілетиламін
Німетазепам
1,3-дигідро-1 -метил-7-нітро-5-
феніл-2Н-1,4-бензодіазепін-2-он
Нітразепам
1,3-дигідро-7-нітро-5-феніл-
2
Н-
1,4-бензодіазепін-2-он
Нордазепам
7-хлор-1,3-дигідро-5-феніл-2Я-
1,4-бензодіазепін-2-он
Оксазепам
7-хлор-1.З-дигідро-З-гідрокси-5-
феніл-2Н-1,4-бензодіазепін-2-он
Оксазолам
Ю-хлор-2,3,7,11Ь-тетрагідро-
2-метил-11Ь-фенілоксазоло-
[3,2-с/)[1.4]-бензодіазепін-6(5Н)-он
Пемолін
2-аміно-5-феніл-2-оксазолін-4-он
Пентобарбітал (етамінал натрію)
5-етил-5-(1 -метилбутил)барбіту-
рова кислота
Пімазепам
7-хлор-1,3-дигщро-5-феніл-1 -(2-про-
пініл)-2Н-1,4-бензодіазепін-2-он
Ліпрадрол
1.1 -дифеніл-1
-(2-ліперидил)метанол
Піровалерон
4-метил-2-( 1 -піролідиніл)валеро-
фенон
Празепам
7-хлор-1 -(циклопролілметил)-1,3-
дигідро-5-феніл-2Н-1,4-бензодіа-
зепін-2-он
Секбутабарбітал
5-5ЄС-бутил-5-етилбарбітурова
кислота
Темазепам
7-хлор-1,3-дигідро-3-гідрокси-
1 -метил-5-феніл-2Н-1,4-бензо-
діазепін-2-он
Міжнародна незареєстрована
назва
Хімічна назва
Тетразепам
7-хлор-5-(циклогексен-1 -іл)-
1,3-дигідро-1-МЄТИЛ-2Н-1,4-бензо-
діазепін-2-он
Тофізопам (грандоксин)
1 -(3,4-диметоксифеніл)-4-метил-
5-єгил-7,8-диметокси-5Н-2,3-
беизодіазепін
Тріазолам
8-хлор-6-(о-хлорфеніл)-1 -метил-
4Н-5-триазоло-[4,3-а]-1,4-бензо-
діазепін
Феназепам
7-бром-5-(2-хлорфеніл)-2,3-ди-
гідро-1Н-1,4-бензодіазепін-2-он
Фендиметразин
(+)-(25,38)-3,4-диметил-2-феніл-
морфолін
Фенкамфамін
М-етил-3-феніл-2-норборнанамін
Фенобарбітал
5-етил-5-фенілбарбітурова кислота
Фенпропорекс
(±)-А/-2-ціанетиламфетамін
Фентермін
а.а-диметилфенілетиламін
Флудіазепам
7-хлор-5-(о-фторфеніл)-1,3-дигідро-
1 -метил-2^-1,4-бензодіазепін-2-он
Флунітразепам
5-(о-фторфеніл)-1,3-дипдро-1
-метил-
7-нітро-2Н-1,4-бензодіазепін-2-он
Флуразепам
7-хлор-1 -(2-(діетиламіно)-етил)-
5-(о-фторфеніл)-1,3-дигідро-2Н-
1,4-бензодіазепін-2-он
Хлордіазепоксид
7-хлор-2-(метиламіно)-5-феніл-
3
Н-
1,4-бензодіазепін-4-оксид
Циклобарбітал
5-( 1 -циклогексен-1 -іл)-5-етил-
барбітурова кислота
П р и м ітк а . Д о цьо го с п и с к у та к о ж в кл ю ч а ю ться со лі в сіх
п е р ел іч е н и х у н ьо м у р ечо ви н у р а зі, к о л и існ у в а н н я та к и х
со л е й м о ж ли ве.
Таблиця IV
Список № 1. Прекурсори, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю
аг
назва
Хімічна назва
М-ацетилантранілова кислота
2-ацетиламінобензойна кислота
Ергометрин
бета-пропаноламід лізергінової
кислоти малеат; 9,10-дидегідро-М-
[(8)-2-гідрокси-1 -метилетил]-6-ме-
тилерголін-8в-карбоксіамід малеат
Ерготамін
ерготаман-З'.бМ 8-трион, 12*-гід-
рокси-2'метил-5*-(фенілметил)-
(5'а), [РИЯ*. Р*))-2,3-
дигідроксибутандіоат
Ефедрин
5*)]-аГ1-
(метиламіно)етил]-фенілметанол;
1 -феніл-2-(метиламіно)-пропанол
Ізосафрол
3,4-метилендіокси-( 1 ‘-пропеніл)-
бензол
Піперональ
3,4-(метилендіокси)бензальдегід;
геліотропін
Міжнародна незареєстрована
назва
Хімічна назва
Лізергінова кислота
9,10-дидегідро-6-метилерголін-8-
в-карбонова кислота
3,4-метилендіоксифеніл-2-пропа-
нон (3.4-МДФ-2П)
3,4-метилендіокси-(пропіл-2-он)-
бензол
Псевдоефедрин
(8-^-. Р*]-а-[1-
(метиламіно)етил]-фенілметанол;
1 -феніл-2-(метиламіно)пропанол
Сафрол
3,4-метилендіоксиалілбензол
Фенілацетон
1 -феніл-2-пропанон;
метилбензилкетон
Фенілпропаноламін (ФПА,
норефедрин)
(±)-2-аміно-1 -фенілпропанол-1
П р и м ітк а . Д о цьо го с п и с к у та к о ж в кл ю ч а ю ться со лі в сіх
п е р ел іч е н и х у н ьо м у р ечовин у р а зі, к о л и у тв о р е н н я та к и х
со л е й м о ж ли ве.
Список № 2. Прекурсори, стосовно яких встановлюються заходи контролю
П р и м ітка. Д о цього с п и с к у та ко ж в кл ю ч аю ться со лі в сіх
перелічених у н ьом у речовин у разі, ко ли утворен ня та к и х со -
лей м о ж ливе, за вин ятко м солей сір ч ан о ї та со л я н о ї кисло т.
Р еч о в и н и , щ о м істя ть не м ен ш я к 10 в ід со тків та к и х пре-
к ур со р ів, я к а ц е то н , ети ло ви й е ф ір , м е ти л е ти л ке то н та то л у -
о л , п ід л я га ю ть ти м же заходам к о н тр о л ю , щ о й прекурсо ри.
Міжнародна незареєстрована
назва
Хімічна назва
Соляна кислота
хлористоводнева кислота
Толуол
метилбензол
Фенілоцтова кислота
альфа-толуїлова кислота
Міжнародна незареєстрована
назва
Хімічна назва
Ангідрид оцтової кислоти
оцтовий ангідрид
Антранілова кислота
2-амінобензойна кислота
Ацетон
2-пропанон
Етиловий ефір
діетиловий ефір
Калію перманганат
калій марганцевокислий
Метилетилкетон
2-бутанон
Піперидин
гексагідропіридин; пентаметиленімін
Сірчана кислота
сульфатна кислота
24
БУХГАЛТЕРИЯ
№ 26 (857) ■ 29 ИЮНЯ 2009 ГОДА
предыдущая страница 22 Бухгалтерия 2009 26 читать онлайн следующая страница 24 Бухгалтерия 2009 26 читать онлайн Домой Выключить/включить текст