С О Д Е Р Ж А Н И Е
Письмо Н БУ.
.................................................................
61
от 24.03.2009 г. № 25-110/782-4333
/ о п е р в о о ч е р е д н о с т и п е р е ч и с л е н и я п л а т е ж е й
в б ю д ж е т /
Письмо ГН А У.
...............................................................
61
о т 22.10.2008г. № 1459/24-01
^ / о с в о б о ж д е -
н и е от ш т р а ф о в и п е н и з а н е у п л а т у н а л о г о в п о
в и н е б а н к а / ( и з в л е ч е н и е )
Письмо НБУ, П Ф У.
.....................................................
62
от
2 5 .0 6 .2 0 0 9
г.
2 5 -1 1 1 /1 5 5 5 -1 2 2 1 7 ,
№ 11384/03-20
/ и с п о л н е н и е р а с ч е т н ы х д о к у -
м е н т о в н а в ы п л а т у з а р а б о т н о й п л а т ы /
( и з в л е ч е н и е )
А Н А Л И Т И К А
Блиц-обзор
Кратко о нужном.
.......................................
63
Б Л И Ц - С П Р А В О Ч Н И К
Н орм ативны е акты НБУ о ф ункц и он и рован и и
п латеж н ы х
с и с те м
и
п е р е в о д е
д ен еж н ы х
с р е д с т в .
.........................................................................
66
О ф и ц и альн ы е курсы иностранны х валю т,
устан овлен н ы е НБУ
в ию не — ию ле 2009 г о д а .
...................................
66
1 1 ^
1
ФРАНЧАЙЗИНГ
«Мудрий не той, хто знає багато,
а той, хто знає потрібне»
Есхіл
1С: ПІДПРИЄМСТВО
и
А в т о м а т и з а ц ія д ія л ь н о с т і п ід п р и є м с т в
© Б у х г а л т е р с ь к и й
к о н с а л т и н г
Ш
У п р а в л ін с ь к ій о б л ік - п о с т а н о в к а і
в п р о в а д ж е н н я
Ми пропонуєм о підхід до авт ом а-
т изації підприєм ст в не як до
процесу, а л и ш е я к до інст рум ен-
т у д ля виріш ення конкрет них за -
вдань. щ о ст оят ь п ер ед В аш им
бізнесом
Компанія «ІВК»
Київ, просп. Перемоги, 67
Бровари, Промвузол
web: http:Wwww.ivk.com.ua
(044) 205-36-83
(04494) 3-49-51
.іПЛГ
І Я М О В Б Е З К О Ш Т О В Н У П Е М О Н С Т Р Я Ш Ю З Я Т Е П Щ
4 4 ) 4 5 4 - 7 5 / 7 5
* .* л . - « і $ й м а « * і н ї
у м о в й ^ ф в д о п л а т ®
Л - З ' й с а н Г І ч » ;
www.dinal.com
І
ІЗ* 1Ь*ЧЕРВНЯ ПимІЬ>ПИПНЯ
У .
9
Г
9 Г Я & 9 Є »
Т Р Ш
& Р З Ж
А Г *
Придбай будь-який з комп'ютерних довідників із законодавства України
т
п
я
>
ш
£
D
5
предыдущая страница 3 Бухгалтерия 2009 27 читать онлайн следующая страница 5 Бухгалтерия 2009 27 читать онлайн Домой Выключить/включить текст