Расчетны е чеки
Приложение 17
к Инструкции о безналичных расчетах
в Украине в национальной валюте
-
#
Підприємство
(назва)
ВІД О М ІСТЬ
про прийняті до оплати розрахункові чеки
від «___» ________________ 200_ р.
з/п
П різвищ е, ім ’я , по
батькові власника
розрахункового чека
С ер ія та номер
розрахункового чека
Н азва до кум ента, щ о засв ід ч ує особу —
власника розрахункового ч ека, його
серія та номер
Ким виданий до кум ен т і
д а та його видачі
Усього прийнято за день
Склав
___________________
(підпис)
розрахункових чеків.
(словами)
Приложение 18
к Инструкции о безналичных расчетах
в Украине в национальной валюте
(1) РЕЄСТР РОЗРАХУНКОВИХ ЧЕКІВ № ___
від «____» ______ (4)
200___р.
-Ш .
Одержано банком
«____»
(50)
200___р.
Чекодавець
(9)
«___» _____(БШ_
Код
(8)
Банк-емітент
Код банку
(її)
______________________________ т
________ _______________ 02)
Отримувач
(15)
Код
(16)
ДЕБЕТ рах. №
200___р.
СУМА
Банк отримувача
(13)
Код банку
У м.
_Ш1
Серія
Номери розрахункових чеків
Коди чекодавців
Д еб ет — номери рахунків чекодавців
Сума розрахункового чека
М.П.
Підписи
(43)
.(44).
Проведено банком
«___» _____ (51)_____ 200___р.
Підпис банку
БУХГАЛТЕРИЯ N5 27 (858) ■ 6 ИЮЛЯ 2009 ГОДА
47
предыдущая страница 45 Бухгалтерия 2009 27 читать онлайн следующая страница 47 Бухгалтерия 2009 27 читать онлайн Домой Выключить/включить текст