НБУ. Инструкция. Глава 7
Расчетны е чеки
Приложение 19
к Инструкции о безналичных расчетах
в Украине в национальной валюте
(назва банку-емітента)
ЗАЯВА
про перерахування коштів № _
від «___» ________________ 200_ р.
паспорт серп
(прізвище, ім'я, по батькові)
___________________, виданий «___»
(словами)
200
_ р.
(ким)
прошу перерахувати з рахунку за розрахунковою чековою книжкою.
невикористаний залишок коштів у сумі
(номер)
(цифрами)
(словами)
на мій рахунок
(номер)
Заяву прийняв
(підпис)
Підпис клієнта
Приложение 20
к Инструкции о безналичных расчетах
в Украине в национальной валюте
(назва банку)
(код банку)
(район, місто)
Від
________________________________________________________________________________
(назва підприємства або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи)
(місцезнаходження, місце проживання)
ЗАЯВА
про втрату розрахункової чекової книжки (розрахункового чека)
Повідомляємо(ю), що нами (мною) «___.» ________________ 200_ р. загублено розрахункову чекову книжку
(дата)
(розрахунковий чек)
________________________________________________________________________________________________________,
(серія і номери чеків)
видану(ий) банком _____________________________________________________
,
код банку ______________________________________,
«___» ________________ 200_ р. на суму
____________________________________________________________________________________
(дата видачі)
(цифрами та словами)
Одночасно з розрахунковою чековою книжкою (розрахунковим чеком) загублено такі документи, що
засвідчують мою особу:
___________________________________________________________________________________________________
(перелічити документи, якщо документи не загублено, зазначити «документи не загублено»)
Про рішення, яке буде прийнято за цією заявою, просимо(шу) нас (мене) повідомити за адресою:
«___.» ________________ 200_ р.
М.П.
________________________________________________________
(підпис власника чекової книжки (розрахункового чека)
Невикористану суму розрахункової чекової книжки (розрахункового чека) зарахувати на рахунок
у відділенні банку __________________________ , код банку
__________________________ .
(номер)
Керівник банку
____________________________
(підпис)
Головний бухгалтер
____________________________
48
(підпис)
БУХГАЛТЕРИЯ № 27 (858) ■ 6 ИЮЛЯ 2009 ГОДА
предыдущая страница 46 Бухгалтерия 2009 27 читать онлайн следующая страница 48 Бухгалтерия 2009 27 читать онлайн Домой Выключить/включить текст