§ ЛГ
. . . І ^
I
Ш
- = 1 а
Шановні Колеги!
И И = Е Ю
Прийміть найщиріші поздоровлення з нагоди профе-
сійного свята —
Дня бухгалтера та 10-річчя прийняття За-
кону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні»!
Цим святом суспільство визнає важливу роль бухгал-
терів, аудиторів, науковців, викладачів профільних кафедр,
усіх, хто опікується обліком, звітністю та їх розвитком.
Професія бухгалтера є надзвичайно важливою у су-
часному суспільстві, оскільки важко уявити сферу діяль-
ності, в якій би не використовувалася облікова інформа-
ція. Ваша самовіддана праця, досвід і професійні знання
є дуже важливими для відображення реального фінан-
сового стану і результатів діяльності, прийняття рішень на
різних рівнях управління. Наша професія вимагає від кож-
ного сумлінності, розсудливості, об'єктивності, чесності та
наполегливості, справжньої відданості своїй справі. Бух-
галтери гостро відчувають виклик часу до професії та
велику відповідальність за результати своєї роботи. Ці
тенденції змушують бухгалтерів оперативно реагувати на
правові та економічні зміни в суспільстві.
Сучасний світ вимагає безперервного професійного
зростання. Тому заслуговують на велику повагу ті, хто на-
вчається, складає іспити на підтвердження своєї кваліфі-
кації. Саме здатність відповідати сучасним вимогам виз-
начає цінність професії бухгалтера для суспільства.
Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів Украї-
ни упродовж 13 років здійснює навчальні програми, тре-
нінги, сертифікацію, програми підвищення кваліфікації, про-
водить конференції з актуальних питань на національно-
му та міжнародному рівнях із залученням науковців, прак-
тиків, колег з інших країн. Завдяки Вам, небайдужим,
прогресивним та далекоглядним, зростає імідж бухгал-
терської професії в суспільстві.
Шановні колеги, бажаю вам міцного здоров'я і жит-
тєвої наснаги, благополуччя і добробуту, родинного теп-
ла і взаєморозуміння, успіхів у всіх добрих справах і по-
чинаннях!
З повагою,
С. Ф. Голов
Президент Федерації професійних
бухгатерів і аудиторів України
Ш / М Л О Т О
Какой, однако, же а ас!
’Баланс «ид&в», я «свел» баланс!
Уайало выглянул в окно,
ПІ за окном совсем Л еино.
Лраходшв год, за годом
год.
Кружшвся чисел хоровод,
I! деньги по снопам плывуш,
11м песнь победную пою Л .
и
где начало, где конецг
Сегодня авар., а был юнец:
Л , я , я , я , я деньги д а л!
Тлупец, лишь івруд людской снимал,
и ом. работников зависел.
Свой авсивус явно Лы завысил.
Коль н о в рабо мы
денег нов,
Табогва еавь — деньгам привегв.
Л роави, 2)ержава, исподволь
Налоги скрыл, уж не неволь.
..
Начальник, не взыщи — опягвь
Ушло на иаврагры гвысяч пят ь.
..
ТабоЛники, проавш ве нас,
Ъво экономили на вас.
На офис денег не жалели.
На ваших жилах богагвели.
..
Уосподь! М не о/впуави грехи!
Ж акие нынче пироги.
..
Сегодня авар, а был юнец.
Начало еавь и еавь конец.
Лроходшв год, за годом — год
Кружмвся чисел хоровод,
К. деньги по словам плывуЛ.
Нм песнь победную поюЛ.
Александр Золомухин
10
БУХГАЛТЕРИЯ N5
28 (859) ■ 13 ИЮЛЯ 2009 ГОДА
предыдущая страница 8 Бухгалтерия 2009 28 читать онлайн следующая страница 10 Бухгалтерия 2009 28 читать онлайн Домой Выключить/включить текст