Аренда торговьіх_по»»ещеішЙ (площадей)
Приложение 1
к Примерному договору
' М
Акт
приймання-передачі об’єкта оренди
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2 0 ____ р.
(найменування населеного пункту)
Орендодавець______________________________________________________ в особі________________________________________________________ ,
(повне найменування)
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі______________________________________________________, та орендар_______________________________________________ ,
(найменування документа)
(повне найменування)
в особі_____________________________________________________ , що діє на підставі_____________________________________________________ ,
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)
(найменування документа)
засвідчують, що:
1. Орендодавець передає, а орендар приймає у тимчасове користування торгове приміщення (площу) у
торговельному об'єкті, на ринку з продажу продовольчих та непродовольчих товарів, що є предметом орен-
ди та розташоване за адресою_______________________ ___________________________________ , загальною площею______ кв. метрів.
2. Орендодавець передає, а орендар приймає у тимчасове користування майно, підсобні приміщення, зазначені
у пункті 6 договору оренди торгових приміщень (площ) у торговельних об'єктах, на ринках з продажу продо-
вольчих та непродовольчих товарів (з включенням послуг з їх обслуговування), у справному технічному стані
Орендодавець
Орендар
(підпис)
(підпис)
Акт
приймання-передачі об’єкта оренди
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2 0 ____ р.
(найменування населеного пункту)
Орендодавець______________________________________________________ в особі________________________________________________________ ,
(повне найменування)
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі______________________________________________________, та орендар_______________________________________________ ,
(найменування документа)
(повне найменування)
в особі_____________________________________________________ , що діє на підставі_____________________________________________________ ,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
(найменування документа)
засвідчують, що:
1. Орендар повертає, а орендодавець приймає з тимчасового користування торгове приміщення (площу) у
торговельному об'єкті, на ринку з продажу продовольчих та непродовольчих товарів, що є предметом орен-
ди та розташоване за адресою_____________ ____________________________________________, загальною площею_________ кв. метрів.
2. Орендар повертає, а орендодавець приймає з тимчасового користування майно, підсобні приміщення, зазна-
чені у пункті б договору оренди торгових приміщень (площ) у торговельних об’єктах, на ринках з продажу про-
довольчих та непродовольчих товарів (з включенням послуг з їх обслуговування), у справному технічному стані.
3. Сторони не мають претензій одна до одної.
Орендодавець
(підпис)
Орендар
(підпис)
Б У Х ГА Л Т ЕР И Я № 29(860) ■ 20 ИЮЛЯ 2009 ГОДА
23
предыдущая страница 21 Бухгалтерия 2009 29 читать онлайн следующая страница 23 Бухгалтерия 2009 29 читать онлайн Домой Выключить/включить текст