РЕКЛАМА
У В А Г А ! ! !
ПІДКЛЮЧІТЬСЯ до системи електронної звітності
;
'
д о 1 с е р п н я 2 0 0 9 р .
та користуйтеся послугами
О п е р а то р а д о д а т к о в о
З м іс я ц і б е з к о ш то в н о
Б У Х Г А Л Т Е Р І Я п р едставляє
Зб ір н ик си сте м ати зо в ан о го за ко н о д ав ств а
О п л а т а
п р а ц і:
о р г а н із а ц ія та
о б л ік
Д а та ви х о д у - ж о в тен ь 2 0 0 9 року
У кла д а ч і
— Олена КУШИНА, Н аталія ТАРАСОВА,
редакт ори газет и
«Бухгалтерія»
Питання оплати праці займають найважливіше місце в діяльності управлінського персоналу і бухгалтерських
служб будь-якого підприємства. При цьому зусилля управлінців спрямовані переважно на вирішення організаційно-
правових завдань, до яких належить і оптимізація витрат на оплату праці. Бухгалтерам доводиться осягати
організаційні нюанси, без розуміння яких не можна правильно вести облік, добиватися належного та своєчасного
документального забезпечення, а часто і протистояти занадто заповзятим «оптимізаторам».
Запропонований збірник адресовано як бухгалтерам, так і управлінцям (керівникам усіх рівнів, кадровим і
юридичним службам). Він допоможе їм краще зрозуміти один одного й об'єднати зусилля щодо створення
дійсно оптимальної системи оплати праці на підприємстві.
У збірнику буде проаналізовано основні форми взаємовідносин між працедавцями і працівниками, їх вплив
на структуру оплати праці, відповідальність за порушення трудового законодавства, а один з розділів буде
присвячено особливостям оплати праці в умовах нестабільної економічної ситуації.
Усі питання буде розглянуто в правовому, організаційному і бухгалтерсько-податковому аспектах. Числові
приклади не лише покажуть, як мають бути відображені в бухгалтерському та податковому обліку певні виплати
працівникам, а й допоможуть знайти відповідь на питання про те. якому виду виплат віддати перевагу в конкретній
ситуації і як документально цю виплату оформити.
Ну і. звичайно ж, до збірника увійдуть законодавчі та нормативні акти, присвячені трудовим відносинам, а
також роз'яснення контролюючих органів, які висвітлюють різні аспекти організації й обліку оплати праці.
З питань придбання звертатися за телефоном гарячої лінії: 8800501 73 90
(з 9.00 до 18.00, дзвінки по Україні безкоштовні)
тел./факс (044) 498-88-88
01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 119
www.eis.net.ua
Запрош уємо до співпраці дилерів
ОПЕРАТОР
_льКТРОННОІ ЗВІТНОСТІ
Гарантована передача електронної звітності
в режимі «Єдиного вікна» до:
• Д Е Р Ж А В Н О Ї П О Д А Т К О В О Ї А Д М ІН ІС Т Р А Ц ІЇ У К Р А ЇН И
• П Е Н С ІЙ Н О Г О Ф О Н Д У У К Р А ЇН И
• Д Е Р Ж А В Н О Г О К О М ІТ Е Т У С Т А Т И С Т И К И У К Р А ЇН И
• Ф О Н Д У С О Ц ІА Л Ь Н О Г О С Т Р А Х У В А Н Н Я
З Т И М Ч А С О В О Ї В Т Р А Т И П Р А Ц Е З Д А Т Н О С Т І
Д Е Р Ж А В Н О Г О Ц Е Н Т Р У З А Й Н Я Т О С Т І
• Ф О Н Д У С О Ц ІА Л Ь Н О Г О С Т Р А Х У В А Н Н Я В ІД Н Е Щ А С Н И Х
В И П А Д К ІВ Н А В И Р О Б Н И Ц Т В І Т А П Р О Ф Е С ІЙ Н И Х
З А Х В О Р Ю В А Н Ь ;
• Ф О Н Д У С О Ц ІА Л Ь Н О Г О З А Х И С Т У ІН В А Л ІД ІВ ;
• Є Д И Н О Г О Д Е Р Ж А В Н О Г О Р Е Є С Т Р У Ю Р И Д И Ч Н И Х О С ІБ
Т А Ф ІЗ И Ч Н И Х О С ІБ - П ІД П Р И Є М Ц ІВ
6
Б У Х ГА Л Т ЕР И Я № 2 9 (8 6 0 ) ■ 2 0 ИЮ ЛЯ2009 ГОДА
предыдущая страница 4 Бухгалтерия 2009 29 читать онлайн следующая страница 6 Бухгалтерия 2009 29 читать онлайн Домой Выключить/включить текст