РЕКЛАМ
Р А Х У Н О К - Ф А К Т У Р А N t P A |
П о с т а ч а л ь н и к
TOB «Ефективні інформаційні системи»
код ЄДРПОУ 35058819
р/р 26005164916, МФО 380805
ВАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК «АВАЛЬ», м. Київ
ІПН 350588126552, свідоцтво платника ПДВ N«100049581
Є платником податку на прибуток на загальних підставах
01032, м.КиТв, вул.Саксаганського,119, тел.:(044)498-88-88
www.eis.net.ua
О д е р ж у в а ч :
П л а т н и к :
___
Х Е
Для фізичних осіб-підприсмціа
від «_»_________2009 р.*
Ns
Найменування товарів та послуг
Од. вим.
К-сть
Ціна
без ПДВ, грн.
Сума
без ПДВ, грн.
1
Послуги з підключення до системи електронної
ЗВІТНОСТІ
ОД.
1
325,00
325,00
Разом без ПДВ:
ПДВ:
Всього з ПДВ:
С у м а п р о п и с о м :
Триста дев’яносто грн. 00 коп.
у т .ч . П Д В :
Шістдесят п'ять грн. 00 коп.
* N9 рахунку та дата заповнюються платником:
№ РА - (код ЄДРПОУ платника); дата - дата відправлення платежу
325.00
65,00
390.00
Е«гктквііі lnmnuaiM i
C*CI[«
ЄДРПОУ 35058819
М? tSSOMSim
ВАТ ''Р»в*»»9зЕи ь«кк Аваль"
И*0 380805
Р А Х У Н О К - Ф А К Т У Р А № Р А М
М
М
Г П
Для юридичних осіб
від *__»_________2009 р.*
Постачальник ТОВ «Ефективні інформаційні системи»
код ЄДРПОУ 35058819
р/р 26005164916, МФО 380805
ВАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК «АВАЛЬ», м. Київ
ІПН 350588126552, свідоцтво платника ПДВ №100049581
Є платником податку на прибуток на загальних підставах
01032, м.Київ, вул.Саксаганського, 119, тел.:(044>498-88-88
www.eis.net.ua
О д е р ж у в а ч :
П л а т н и к :
___
Ns
Найменування товарів та послуг
Од. вим.
К-сіь
Ціна
без ПДВ, грн.
Сума
без ПДВ, грн.
1
Послуги з підключення до системи електронної
звітності
од.
1
1 150,00
1 150,00
Разом без ПДВ:
ПДВ:
Всього з ПДВ:
1 150,00
230,00
1 380,00
С у м а п р о п и с о м :
Одна тисяча триста вісімдесят грн. 00 коп.
у т .ч . П Д В :
Двісті тридцять грн. 00 коп.
* № рахунку та дата заповнюються платником:
№ РА - (код ЄДРПОУ платника); дата - дата відправлення платежу
С * Г К Т * » Н І
) ПООРНАч! ЙН >
»Clt«
ЄДРПОУ 35058819
tit 2Sossi$;sie
ВАТ "Рай*оайзїн &дин Аваль"
М»0 380805
О П Е Р А Т О Р *
Е Л Е К Т Р О Н Н О Ї З В ІТ Н О С Т І
(044) 498-88-88
ЗВІТУЙТЕ ЛЕГКО!
WWW.EIS.NET.UA
предыдущая страница 5 Бухгалтерия 2009 29 читать онлайн следующая страница 7 Бухгалтерия 2009 29 читать онлайн Домой Выключить/включить текст