О тредакции
(ПАССАЖ,
Бухгалтерская общественность обеспокоена
Принятие в начале июля распоряжений КМУ, касающихся администрирования НДС, вызвало широкий об-
щественный резонанс, поскольку данные документы вступили в прямое противоречие с нормами
Закона об
НДС
Более того, действия Кабмина по изданию подобных распоряжений нарушают нормы Конституции, что
является недопустимым для государства, претендующего на звание правового.
Однако самым удручающим в этой ситуации стал тот факт, что налоговая служба без лишних разговоров
приняла распоряжения КМ У к исполнению. Все это привело к тому, что в период сдачи налоговых деклараций
в июле огромное количество налогоплательщиков столкнулось с тем, что их права нарушаются самым грубым
и неподобающим образом.
Стоять в стороне от таких событий, молча соглашаясь с происходящим, просто недопустимо! Именно по-
этому появились открытые письма-обращения, которые публикуются далее. Первое письмо
обращение к
Премьер-министру профессиональных общественных организаций, которое содержит детальный правовой анализ
действий Кабмина и просьбу отменить незаконные распоряжения. Второе
это крик души неравнодушных
бухгалтеров, экономистов, выразивших свой протест против действий КМУ.
Прем'єр-міністру України4
Тимошенко Ю.В.
Секретаріат Кабінету Міністрів України
01008. м. Київ,
вул. Гоушєвського.
12/2
Шановна Юліє Володимирівно!
До Вас засвідчують свою повагу та звертаються професійні громадські організації «Спілка аудиторів
України», «Гільдія професійних внутрішніх аудиторів України», «Федерація професійних бухгалтерів та
аудиторів України», «Спілка податкових консультантів України», «Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінан-
систів АПК України».
У складний час впливу на економіку країни світової фінансової кризи звертаємось до Вас з прохан-
ням особисто розглянути та врегулювати негативну ситуацію, що виникла у зв'язку з прийняттям уря-
дом нижчевикладених розпоряджень:
1. Розпорядження Кабінету Міністрів України № 757-р від 01.07.2009 р. «Деякі питання адміні-
стрування податків зборів (та обов'язкових платежів)»;
2. Розпорядження Кабінету Міністрів України № 837-р від 17 липня 2009 р. «Про додаткові
заходи щодо мобілізації доходів бюджету у другому півріччі 2009 року»;
3. Розпорядження Кабінету Міністрів України № 838-р від 17 липня 2009 р. «Про врегулюван-
ня деяких питань адміністрування податку на додану вартість».
Дані розпорядження так чи інакше намагаються вирішити одне питання: як наповнити бюджет і яким
чином забезпечити фінансування окремих його видатків. Українська спільнота в цілому, в тому числі й
підприємства різних галузей та рівнів, відчувши на собі наслідки світової фінансової кризи, з розумінням
ставляться до намагань Уряду віднайти джерела фінансування державного бюджету і ті різноманітні шляхи,
які були вже запроваджені.
Але звертаємо Вашу увагу на те, що дія цих розпоряджень може суттєво загострити економічну кри-
зу, спричинити масове згортання зовнішнього інвестування і остаточно зруйнувати вітчизняні підприєм-
ства основних галузей економіки країни.
Окремої уваги потребує питання юридичної чинності вищезазначених розпоряджень.
Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України (далі - Конституція): «Органи державної
влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в ме-
жах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України».
Відповідно до частини першої статті 113 Конституції: «Кабінет Міністрів України є вищим органом у
системі органів виконавчої влади», отже, на Кабінет Міністрів розповсюджується норма статті 19.
Частиною третьою статті 113 Конституції визначено: «Кабінет Міністрів України у своїй діяльності ке-
рується цією Конституцією та законами України, а також указами Президента України та постановами
Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України».
Статтею 117 Конституції: «Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає постанови і роз-
порядження, які є обов'язковими до виконання».
6
БУХГАЛТЕРИ Я №31 (862) Ш З АВГУСТА2009 ГОДА
предыдущая страница 4 Бухгалтерия 2009 31 читать онлайн следующая страница 6 Бухгалтерия 2009 31 читать онлайн Домой Выключить/включить текст