Компетенція Кабінету Міністрів (далі — КМ ), як визначено в статті 113 Конституції, окреслюється Кон-
ституцією, законами України, указами Президента та постановами Верховної Ради України.
В профільному спеціальному Законі України «Про Кабінет Міністрів України» від 16 травня 2008 року
№ 279-УІ (далі - Закон про КМ У) не визначено право чи обов'язок КМ роз'яснювати податкове зако-
нодавство, це входить в компетенцію контролюючих органів (пп.4.4.2 п.4.4 ст.4 Закону України «Про
порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фон-
дами» від 21 грудня 2000 року № 2181-111), приймати зміни до законів України — це є компетенція Вер-
ховної Ради України (стаття 91 Конституції). А також Законом України «Про податок на додану вартість»
від 03.04.1997 року № 168/97-ВР не покладено на КМ обов'язок встановити правила податкового обліку
та декларування податкового кредиту з ПДВ.
Крім цього, як зазначалось вище, відповідно до статті 117 Конституції КМ видає акти двох видів: по-
станови та розпорядження.
Як визначено у статті 52 «Акти Кабінету Міністрів України» Закону про КМУ:
«2. Акти Кабінету Міністрів України нормативного характеру видаються у формі постанов Кабінету
Міністрів України.
3.
Акти Кабінету Міністрів України з організаційно-розпорядчих та інших поточних питань видаються
у формі розпоряджень Кабінету Міністрів України».
Отже, не може бути встановлена обов'язкова норма до виконання розпорядженням, адже цей вид
актів КМ носить виключно організаційно-розпорядчий характер і стосується організації роботи підконт-
рольних КМ органів влади.
Відповідно до вищенаведеного частина перша пункту 2 Розпорядження Кабінету Міністрів України
від 1 липня 2009 р. № 757-р не має
ю р и д и ч н о ї
сили, адже це питання не є компетенція Кабінету Міністрів,
а також розпорядження не може встановлювати обов'язкові до виконання загальнодержавні норми.
Вищезазначеними розпорядженнями Кабінет Міністрів України перевищив свої повноваження, адже
ними Кабінет Міністрів України фактично змінює принципи дії та застосування Закону України «Про
податок на додану вартість». Відповідно ж до ст.75 Конституції України «Єдиним органом законодавчої
влади в Україні є Верховна Рада України».
18 років український народ на очах у світової спільноти намагається будувати правову державу, де
принцип верховенства права посідає найголовніше місце, і прийняття Кабінетом Міністрів України заз-
начених розпоряджень дискредитує як Уряд, так і державу в цілому.
Завдяки Вашим зусиллям Україна почала перетворюватися на країну, де прийняття нормативних актів
обумовлене необхідністю розвитку інвестиційного клімату і компаній, які чесно працюють на ринку.
Шановна Юліє Володимирівно, за період Вашої політичної кар'єри Ви зарекомендували себе як дос-
відченого фахівця, високо ерудовану особистість, лідера однієї з найбільших політичних партій України,
яким щиро захоплюються та політичні погляди якого дійсно поділяють.
Просимо Вас, шановна Юліє Володимирівно, скасувати розпорядження Кабінету Міністрів України:
1. Розпорядження Кабінету Міністрів України № 757-р від 01.07.2009 р. «Деякі питання адміні-
стрування податків зборів (та обов'язкових платежів)»;
2. Розпорядження Кабінету Міністрів України № 837-р від 17 липня 2009 р. «Про додаткові
заходи щодо мобілізації доходів бюджету у другому півріччі 2009 року»;
3. Розпорядження Кабінету Міністрів України № 838-р від 17 липня 2009 р. «Про врегулюван-
ня деяких питань адміністрування податку на додану вартість».
З повагою,
Віце-президент ВПГО «Спілка
аудиторів України»______________
МЛ. Крапивко
Президент ВПГО «Федерація професійних
бухгалтерів та аудиторів України»___________
Президент ВГО «Спілка податкових
консультантів України»_________________________
Президент ВГО «Гільдія професійних
внутрішніх аудиторів України»________________
СФ . Голов
Л.І. Рубаненко
А.Ю. Редько
Перший заступник Голови Ради ВГО
«Федерація Аудиторів, бухгалтерів і
фінансистів АПК України»______________
В.М. Жук
у
БУХГАЛТЕРИЯ №31 (862) ■ З АВГУСТА 2009 ГОДА
7
предыдущая страница 5 Бухгалтерия 2009 31 читать онлайн следующая страница 7 Бухгалтерия 2009 31 читать онлайн Домой Выключить/включить текст