С О Д Е Р Ж А Н И Е
е п Е ц т
ш
т
9 М С 6 Ш 0 «ШЛМЧЗф»:
9 Ш С С Ж А Э/СсШМ (Іасть 4)
Слово редактора .
....................
/ Е
Самарченко, Г Суш альская/
Не заблудиться в ответах.
............................
(алфавитно-предметный указатель к
письму ГНАУ от 06.07.2009 г. № 14083/
7/23-7017/572
/И .Н азарбаева/
И вновь о наличных расчетах.
...................
или Новая песнь ГНАУ о старых «наличных
проблемах
/Е.Самарченко/
В иктори на
ч
«БУХГАЛТЕРСКО Е ДОМИНО»: и то ги .
......
5
, 1
Д & К У М Е Н Т М
7
»
.’,/
. 6
Закон Украины .
...............................
А О .
.......
50
от
0 7 .1 2 .2 0 0 0 г. №2121-111
«О банках и банковской деятельно сти»
. 8
(извлечение)
Приказ ГН А У.
........................................................
61
от 29.07.2009 г. № 405
/о б организации
работы органов ГН С Украины по обеспече-
нию своевременного возмещ ения НДС
®
предприятиям горно-металлургического и
химического комплекса/
Обзорное письмо ГН А У.
..................................
12
отО б.07.2009 г. № 14 083/7/23-7017/572
/прим енен ие РРО , РК, К У Р О / (и звлечен и е)
Организация проведения.
..........................................
1 2
проверок
Порядок применения РРО .
........................................
12
Применение РРО при продаже .
..........................
4 8
продукции собственного производства
М М А Д Ш Т И К А
Б л и ц -о б зо р
Кратко о нуж ном.
.............................................
62
Б Л И Ц -С П Р А В О Ч Н И К
О ф ициальны е курсы иностранны х валю т,
установленны е Н БУ в ав густе 2009 го да .
.. 66
ФРАНЧАЙЗИНГ
«М удрий не той, хт о знає багат о,
а той, хт о знає потрібне»
Есхіп
web: http:Wwww.ivk.com.ua
.і П Л С
Ь
SO O 5 0 1 7 3 9 0
Реклама
1С: ПІДПРИЄМСТВО
0 Автоматизація діяльності підприємств
О Бухгалтерський консалтинг
О Управлінській облік - постановка і
впровадження
Ми пропонуємо підхід до автома-
тизації' підприємств не як до
процесу, а лише як до інструмен-
ту для вирішення конкретних за-
вдань, що стоять перед Вашим
бізнесом
Компанія «ІВК»
Київ, просп. Перемоги, 67
(044) 205-36-83
Бровари, Промвузол
(04494) 3-49-51
І
Б У Х ГА Л ТЕР ІЯ представляє
Збірник систематизованого законодавства
РРО
і
каса:
складна простота
готівкових розрахунків
Д ата виходу - листопад 2 0 0 9 року
Мабуть, важко знайти суб'єкта підприємництва,
який би не стикався у своїй діяльності з готівковими
розрахунками. Ну а у сфері торгівлі та послуг робота
з готівкою - невід’ємна частина трудових буднів. Го-
тівковий обіг потребує глибоких знань відповідного
законодавства, а необізнаність загрожує серйозними
штрафними санкціями. Чи можна цього уникнути або
хоча б звести до мінімуму? Можна! Необхідно лише
правильно організувати роботу з готівкою і суворо
дотримуватись регламентованого законодавством по-
рядку розрахунків. А допоможе у цьому збірник, в
якому буде опубліковано всі необхідні для щоденної
роботи нормативні акти та подані у форматі відпові-
дей на запитання аналітичні матеріали.
—«имгхст
J
4
БУХГАЛТЕРИЯ № 33 (864) Н 17АВГУСТА2009 ГОДА
предыдущая страница 2 Бухгалтерия 2009 33 читать онлайн следующая страница 4 Бухгалтерия 2009 33 читать онлайн Домой Выключить/включить текст